Eenhoorn Evenementen
Bel ons: 0229 - 757 080

Volg ons op:

Voorwaarden


Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Eenhoorn Evenementen gevestigd te Hoorn, hierna: ‘’Eenhoorn Evenementen” en handelsnamen handelend onder de naam van Eenhoorn Evenementen.
Opdrachtgever: iedere personen associatie, natuurlijke - of rechtspersoon met wie Eenhoorn Evenementen een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Eenhoorn Evenementen een offerte uitbrengt;
Opdracht: iedere overeenkomst die tussen Eenhoorn Evenementen en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
Offerte: de vrijblijvende opgave van min of meer gespecificeerde werkzaamheden door Eenhoorn Evenementen, en de globale begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
Diensten: het organiseren, begeleiden, decoreren en stylen van evenementen en andere activiteiten.

Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Eenhoorn Evenementen gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en voorts op alle door Eenhoorn Evenementen uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover dit tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van opdrachtgever wordt door Eenhoorn Evenementen uitdrukkelijk van de hand gewezen. De door Eenhoorn Evenementen gehanteerde algemene voorwaarden prevaleren boven door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

Offertes en de totstandkoming van de overeenkomsten

 • Een mondelinge of schriftelijke offerte bindt Eenhoorn Evenementen niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
 • Een door de opdrachtgever gegeven opdracht wordt door Eenhoorn Evenementen aanvaard door schriftelijke bevestiging van de opdracht of doordat Eenhoorn Evenementen met (de voorbereiding van) de uitvoering van de opdracht een aanvang maakt.
 • De bevestiging wordt geacht de overeenkomst weer te geven, tenzij opdrachtgever binnen vijf dagen na verzending hiertegen schriftelijk bezwaar uit.
 • Indien dit naar het oordeel van Eenhoorn Evenementen noodzakelijk of gewenst is, is Eenhoorn Evenementen gerechtigd een gedeelte van de opdracht te doen voorbereiden of te doen uitvoeren door een door Eenhoorn Evenementen aangezochte derde.

Uitvoering van de overeenkomst

 • Eenhoorn Evenementen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Eenhoorn Evenementen behoudt zich het recht voor de aanvang van de overeenkomst op te schorten, totdat de voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging is ontvangen en – voor zover van toepassing – de eerste termijnfactuur nog niet is voldaan.
 • Eenhoorn Evenementen heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Eenhoorn Evenementen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Eenhoorn Evenementen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Eenhoorn Evenementen zijn verstrekt, heeft Eenhoorn Evenementen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Eenhoorn Evenementen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Eenhoorn Evenementen is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Bepalingen met betrekking tot concerten en optredens

 • In de voorwaarden wordt onder 'artiest' verstaan: de artiest, groep van artiesten of musici alsmede betrokken technici die zich jegens Eenhoorn Evenementen heeft respectievelijk hebben verbonden tot het geven van een artistieke prestatie of optreden.
 • De opdrachtgever verklaart met de prestaties van de artiest, alsmede met de soort of aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend te zijn.
 • Artiesten en betrokken technici hebben recht op twee consumpties per uur gedurende het optreden en gedurende opbouw en afbraak van de voor dit optreden benodigde zaken. Eveneens hebben zij recht op een maaltijd wanneer een optreden, inclusief opbouw en afbraak, langer dan vijf uur duurt.
 • Musici en orkesten hebben recht op vijftien minuten pauze gedurende elk gecontracteerd uur, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Bij het aangaan van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever zich om te zorgen voor de van overheidswege vereiste vergunningen. Het ontbreken van de vereiste vergunningen, ook die van de BUMA, levert voor de opdrachtgever ten opzichte van Eenhoorn Evenementen wanprestatie op.

De opdrachtgever garandeert:

 • a. Dat de gecontracteerde activiteiten ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kunnen vinden.
 • b. Dat alle door de opdrachtgever te leveren diensten en goederen vrij zijn van rechten van derden en dat Eenhoorn Evenementen gevrijwaard is tegen alle aanspraken van derden.
 • c. Dat er een goede accommodatie zal zijn, waar de artiest zich kan kleden en tijdens pauzes kan verblijven.
 • d. Dat er op de plaats van optreden een deugdelijk, veilig en voldoende ruim podium is, met inbegrip van noodzakelijke geaarde stroomvoorzieningen.
 • e. Dat er, indien de omstandigheden dat vereisen en Eenhoorn Evenementen daarom verzoekt, ter plaatse van het optreden een ordedienst zal fungeren en/of dranghekken worden geplaatst, zodat de artiest veilig de afstand tussen kleedkamer en podium kan afleggen en het podium vrijgehouden wordt van publiek.
 • f. Dat hij nimmer zal toestaan dat er meer publiek toegelaten wordt in de locatie waar opgetreden wordt of zal worden, dan volgens de ter plaatse geldende brandweer- en/of overheidsvoorschriften is geoorloofd.
 • g. Dat er zonder schriftelijke toestemming van Eenhoorn Evenementen geen geluid- en beeldopnamen van het optreden zullen worden gemaakt.
 • h. Dat zonder schriftelijke toestemming van Eenhoorn Evenementen geen geluidsdragers, affiches, foto's en/of andere artikelen waarbij de naam, beeltenis en/of logo van de artiest wordt gebruikt, voor of tijdens of direct na het optreden worden verkocht in of in de directe omgeving van de locatie waar het optreden plaatsvindt.
 • i. Dat de locatie voor en na het optreden voldoende beschikbaar is voor ondermeer opbouwen, uitlichten, soundcheck, afbreken en andere werkzaamheden die het optreden met zich meebrengen.
 • j. Dat Eenhoorn Evenementen tijdens het optreden en de voorbereidingen daarvan kan beschikken over de afgesproken technische faciliteiten.
 • k. Dat er, indien de omstandigheden dit vereisen en Eenhoorn Evenementen na overleg met de artiest hierom verzoekt, extra technisch personeel, podiumpersoneel en brandwachten aanwezig zullen zijn.
 • l. Er tijdig voor zorg te dragen dat Eenhoorn Evenementen voldoende informatie heeft verkregen over de geldende algemene politieverordening en andere overheidsvoorschriften welke van invloed kunnen zijn op het optreden.
 • m. Dat het publiciteitsmateriaal van de artiest, dat door Eenhoorn Evenementen ter beschikking is gesteld, uitsluitend zal worden gebruikt om bekendheid te geven aan het optreden.

 

 • Op het tijdstip van optreden kan de populariteit van de artiest zoveel groter blijken te zijn dan toen de overeenkomst werd aangegaan, dat aanvullende veiligheidsmaatregelen gewenst zijn. De opdrachtgever dient deze maatregelen, op verzoek van Eenhoorn Evenementen, op eigen kosten te nemen. Indien naar het oordeel van Eenhoorn Evenementen onvoldoende maatregelen zijn genomen, is Eenhoorn Evenementen gerechtigd de artiest te verzoeken het optreden geen doorgang te laten vinden. Daarbij kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op schadeloosstelling of korting van de overeengekomen totale uitkoopsom.
 • Eenhoorn Evenementen zorgt ervoor dat de artiest tijdig voor de aanvang van het optreden aanwezig is met al hetgeen voor het optreden nodig is, tenzij anders is overeengekomen.
 • Eenhoorn Evenementen geeft in overleg met de artiest noodzakelijke richtlijnen aan de opdrachtgever over het door de artiest te produceren geluidsvolume, de bediening van het monitor- en PA-systeem en de belichting.
 • Indien een of meer artiesten, om andere redenen dan overmacht, niet optreden, dan is de opdrachtgever gerechtigd het bedrag voor dat deel van de prestatie dat niet is uitgevoerd, in mindering te brengen op de totale uitkoopsom.
 • Het door Eenhoorn Evenementen met opdrachtgever overeengekomen tijdstip en de duur van het optreden zijn bindend. Wanneer de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het optreden verzoekt om het tijdstip van beëindiging te verschuiven, dan is Eenhoorn Evenementen gerechtigd het verzoek te weigeren dan wel het als meerwerk te accepteren en hiervoor kosten in rekening te brengen.
 • Eenhoorn Evenementen verplicht zich om tijdig voor het optreden aan de opdrachtgever voldoende publiciteitsmateriaal beschikbaar te stellen.
 • Indien de artiest op het tijdstip van optreden een radio/tv-optreden of een radio/tv-opname heeft, dan is Eenhoorn Evenementen gerechtigd het desbetreffende onderdeel van de overeenkomst te annuleren. In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 • Bij annulering en/of overmacht, waaronder hier uitdrukkelijk begrepen arbeidsongeschiktheid en/of gebruikmaking van de radio-/ televisieclausule van één of meer van de artiesten, heeft Eenhoorn Evenementen het recht om het optreden door andere gelijkwaardige artiesten te doen uitvoeren, dan wel het optreden te verplaatsen naar een ander tijdstip. Een en ander na overleg met de opdrachtgever, zonder extra kosten voor Eenhoorn Evenementen.

Prijzen

 • Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, indien niet anders is aangegeven.
 • De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het verstrekken van de opdracht voor Eenhoorn Evenementen geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, loonkosten, kosten voor (deel)opdrachten aan derden, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, heffingen en belastingen die direct of indirect van Eenhoorn Evenementen worden geheven c.q. door derden ten laste van Eenhoorn Evenementen worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de opdracht, doch voor de aflevering wijzigen, heeft Eenhoorn Evenementen het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan opdrachtgever door te berekenen.

Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor  een behoorlijk uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Eenhoorn Evenementen zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 • Indien partijen een prijs per deelnemer zijn overeengekomen zal de opdrachtgever slechts één maal het aantal deelnemers mogen wijzigen waarbij de onderstaande regeling geldig is.
 • Tot dertig werkdagen voor aanvang van het evenement kan de opdrachtgever binnen een marge van 25% van het verwachte aantal personen het aantal deelnemers kosteloos verminderen. Echter kan er door deze wijziging wel een prijsverandering per persoon optreden.
 • Tot zeven werkdagen voor aanvang van het evenement kan de opdrachtgever binnen een marge van 10% van het verwachte aantal personen het aantal deelnemers kosteloos verminderen. Echter kan er door deze wijziging wel een prijsverandering per persoon optreden.
 • Indien zich meer deelnemers opgeven dan aanvankelijk verwacht dan zal Eenhoorn Evenementen trachten dit verzoek te honoreren. Eenhoorn Evenementen kan echter niet de garantie geven dat meer dan de opgegeven aantal deelnemers kunnen deelnemen. Dit in verband met de inzet van personeel en materiaal maar ook de beschikbaarheid van locatie/accommodatie. Dit alles ter beoordeling van Eenhoorn Evenementen.
 • Indien een totaalprijs of een gedeelte van de totale kosten voor de organisatiekosten is overeengekomen  worden geen prijswijzigingen verleend indien er zich minder deelnemers  dan verwacht aanmelden. Indien zich meer deelnemers opgeven dan verwacht zal door Eenhoorn Evenementen bekeken worden  of en hoeveel extra kosten dat met zich meebrengt. Dit is ter beoordeling van Eenhoorn Evenementen.

Betaling

 • Alle in rekening gebrachte bedragen zullen – voorafgaand aan het evenement – door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Eenhoorn Evenementen aangewezen bankrekening zonder korting of inhouding worden voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 • De opdrachtgever is op verzoek van Eenhoorn Evenementen gehouden 75% van de in de offerte geschatte kosten te voldoen bij aanvang van de uitvoering van de opdracht door Eenhoorn Evenementen. Bij concerten, optredens of evenementen dient de opdrachtgever de volledig overeengekomen prijs 10 dagen voor het concert, optreden of evenement te betalen.
 • De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. De opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Eenhoorn Evenementen op te schorten.
 • Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Eenhoorn Evenementen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • De opdrachtgever is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente van 2,5% per maand of gedeelte van de maand verschuldigd over het totale factuurbedrag. De opdrachtgever is bij verzuim eveneens gehouden de buitengerechtelijke kosten van Eenhoorn Evenementen te vergoeden. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het totale factuurbedrag, met een minimum van € 250,00, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 • Indien daarvoor na het oordeel van Eenhoorn Evenementen aanleiding bestaat, kan Eenhoorn Evenementen zekerheid voor de betaling door de opdrachtgever verlangen in de vorm van een door Eenhoorn Evenementen geaccordeerde bankgarantie.

Opschorting en ontbinding

Indien:

 • De opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de opdracht;
 • Aannemelijk wordt dat de opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens Eenhoorn Evenementen zal (kunnen) voldoen;
 • De opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, of een verzoek daartoe is gedaan;
 • De opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
 • De opdrachtgever onder curatele is gesteld;
 • Onder de opdrachtgever enig conservatoir of executoriaal beslag is gelegd;
 • De opdrachtgever haar onderneming stillegt of liquideert, of daarvoor voorbereidingen treft;

heeft Eenhoorn Evenementen het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen de opdrachtgever en Eenhoorn Evenementen bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en worden alle eventuele verplichtingen van de opdrachtgever jegens Eenhoorn Evenementen uit hoofde van alle tussen partijen bestaande opdrachten onmiddellijk opeisbaar.

Annulering door opdrachtgever

 • Indien de opdrachtgever het geboekte evenement/act/artiest wenst te annuleren is dat alleen schriftelijk per aangetekende post mogelijk en zijn daaraan de volgende kosten verbonden:
  • Tot dertig dagen voor aanvang van het evenement 45% van het factuurbedrag.
  • Van dertig tot eenentwintig dagen voor aanvang van het evenement 60% van het factuurbedrag.
  • Van eenentwintig dagen tot veertien dagen van het evenement 85% van het totaal factuurbedrag.
  • Van veertien dagen tot zeven dagen voor aanvang van het evenement 90% van het totaal factuurbedrag.
  • Zeven dagen  voor aanvang van het evenement of later 100% van het factuurbedrag.
 • Het factuurbedrag is het bedrag vastgesteld  op basis van het verwachte aantal deelnemers dat opgegeven is bij de totstandkoming van de overeenkomst.
 • Voor bedragen die op nafactuur zouden worden verrekend rekent Eenhoorn Evenementen 65% van een menu van gemiddeld veertig euro per persoon en voor de drankjes dertig euro per persoon.
 • In alle gevallen dient de opdrachtgever de inmiddels bij annulering door Eenhoorn Evenementen gemaakte kosten (of kosten waartoe zij zich verplicht heeft) betrekking hebben op het evenement te vergoeden.

Inspectie en klachten

 • Reclamering door de opdrachtgever dient schriftelijk plaats te vinden binnen acht dagen na uitvoering van de overeenkomst, op straffe van het verval van recht van reclame. Een reclamering schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • De aansprakelijkheid van Eenhoorn Evenementen voor schade als gevolg van werkzaamheden door derden ten behoeve van opdrachtgever, uitgevoerd in opdracht van Eenhoorn Evenementen, is beperkt tot het bedrag dat die derde aan Eenhoorn Evenementen als schadevergoeding erkent schuldig te zijn. Eenhoorn Evenementen zal al hetgeen redelijkerwijs van haar verlangd kan worden doen (en opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem redelijkerwijs gevraagd kan worden) om een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.
 • Voor de door opdrachtgever of enige betrokken derde geleden schade als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Eenhoorn Evenementen uitsluitend aansprakelijk, indien de betreffende schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Eenhoorn Evenementen of diens personeel.
 • De opdrachtgever vrijwaart Eenhoorn Evenementen voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door Eenhoorn Evenementen aan opdrachtgever geleverde diensten.
 • Voor het geval Eenhoorn Evenementen gehouden is tot enige schadevergoeding op grond van enige tekortkoming, is deze schadevergoeding beperkt tot een factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door Eenhoorn Evenementen gemaakte kosten voor de inschakeling van derden.

Overmacht Eenhoorn Evenementen

 • Ingeval van overmacht is Eenhoorn Evenementen naar haar keuze gerechtigd de overeenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Eenhoorn Evenementen geleverde diensten berusten bij Eenhoorn Evenementen, tenzij schriftelijk anders door partijen wordt overeengekomen.
 • Het is opdrachtgever zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eenhoorn Evenementen niet toegestaan om de geleverde diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 • Eenhoorn Evenementen verstrekt opdrachtgever op de door haar geleverde diensten een niet – exclusief gebruiksrecht. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk toestemming van Eenhoorn Evenementen is opdrachtgever niet gerechtigd de geleverde diensten op een andere wijze te gebruiken dan is overeengekomen en/of de aan hem verleende rechten en/of bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen, over te dragen of in licentie te verstrekken.
 • Opdrachtgever staat in voor het ongestoord gebruik door Eenhoorn Evenementen van door haar aan Eenhoorn Evenementen geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart Eenhoorn Evenementen zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend, wordt verstaan aanspraak op het gebied van het mededingingsrecht en de intellectuele eigendomsrechten, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend, wordt verstaan het auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht, merk – handelsnaamrecht. Opdrachtgever zal jegens Eenhoorn Evenementen op diens eerste verzoek afdoende zekerheid stellen voor nakoming van haar hieruit voortkomende financiële verplichtingen jegens Eenhoorn Evenementen.
 • Opdrachtgever zal Eenhoorn Evenementen onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een (dreigende) Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Eenhoorn Evenementen geleverde en/of nog te leveren diensten.
 • In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten, of wanneer het vermoeden bestaat dat met de uitvoering van een overeenkomst inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, staat het Eenhoorn Evenementen vrij die maatregelen te nemen die haar goeddunken, ten einde de ingestelde inbreuk op te heffen en de schade ter zake zoveel mogelijk te beperken. Indien en voor zover de door Eenhoorn Evenementen te nemen maatregelen kosten voor opdrachtgever met zich meebrengen, is Eenhoorn Evenementen daarvoor niet aansprakelijk.
 • Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing op een geleverde dienst, kan alleen met toestemming van Eenhoorn Evenementen worden aangebracht. De rechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen worden bij voorbaat door ondertekening van de betreffende overeenkomst overgedragen aan Eenhoorn Evenementen, zonder dat Eenhoorn Evenementen daarvoor enige vorm van vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van Eenhoorn Evenementen aan haar over te dragen.
 • Eenhoorn Evenementen is gerechtigd haar geleverde diensten te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en / of publiciteit. Eenhoorn Evenementen zal haar opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen. Indien nodig verplicht opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van Eenhoorn Evenementen bij akte aan haar over te dragen.
 • Eenhoorn Evenementen is gerechtigd door haar geleverde diensten te signeren c.q. van haar naam te (doen) voorzien.
 • Eenhoorn Evenementen behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de opdracht bij haar of haar personeel toegenomen kennis, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend wordt verstaan alle kennis, gegevens en inlichtingen met betrekking tot marketing- en communicatiestrategieën, sales promotion, (ontwerp)technieken, product- en strategieontwikkeling, productvormgeving, en procédés voor andere doeleinden te gebruiken, tenzij daarbij vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 • Broncodes en/of andere aan de geleverde diensten ten grondslag liggende (computer)talen, technieken of werkwijzen, alles in de meest ruime zin des woords worden niet aan opdrachtgever ter beschikking gesteld.
 • Het is Eenhoorn Evenementen toegestaan technische of andere maatregelen te nemen ter bescherming en / of behoud van en / of goed functioneren van de door haar geleverde diensten.
 • Eventuele Buma/Stemra rechten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Loonbelasting, premie werknemersverzekeringen en overige verplichtingen

 • Bij overeenkomsten tussen Eenhoorn Evenementen en opdrachtgever waarbij de betaling van een totale uitkoopsom is overeengekomen, heeft Eenhoorn Evenementen, indien niet anders gemeld, de verplichting zorg te dragen voor een deugdelijke loonadministratie en het doen van alle voorgeschreven wettelijke handelingen, aangiften en afdrachten van loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en het werkgeversaandeel  hiervan.
 • Indien met Eenhoorn Evenementen een overeenkomst is gesloten waarbij de opdrachtgever geacht wordt direct aan de artiest een netto gage te betalen, dan is de opdrachtgever verplicht te voldoen aan de desbetreffende wettelijke verplichtingen, zoals tijdige afdracht van verschuldigde loonbelasting, premie werknemersverzekeringen en werkgeversaandeel hiervan.
 • Bij overeenkomsten tussen Eenhoorn Evenementen en opdrachtgever waarbij de betaling van een totale uitkoopsom is overeengekomen en uit niet-EG landen afkomstige artiesten een optreden verzorgen in Nederland, ziet Eenhoorn Evenementen er  niet op toe dat deze artiesten in het bezit zijn van de benodigde tewerkstellings- en verblijfsvergunningen.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 • Op deze voorwaarden, de overeenkomsten die Eenhoorn Evenementen sluit, de totstandkoming daarvan en voorts alle door Eenhoorn Evenementen uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die naar aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst of deze voorwaarden zullen ontstaan, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, dan wel aan het oordeel van de bevoegde rechter op basis van de woonplaats van gedaagde, naar keuze van Eenhoorn Evenementen.

Website informatie 

 • Op de website van Eenhoorn Evenementen bevind zich een Activiteiten/evenementen agenda Hoorn. Deze evenementenkalender is onder voorbehoud van wijzigingen en druk- en zetfouten. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit overzicht. Evenementenbureau Eenhoorn Evenementen stelt zich niet aansprakelijk voor gevolgen voortvloeiend uit foutieve informatie.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
 Noord-West Holland, onder nummer 37146827.

Contact

Voor meer informatie en boekingen:
0229 - 757 080
Vragen? Start de Live Chat!

info@eenhoornevenementen.nl
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief

Neem een kijkje…